1. Základné údaje

Sídlo firmy:
Veronika Hlavacsek
Záhradná 624/5
935 41 Tekovské Lužany
 
IČO:
DIČ:
Č.OŽP-Z/2023/019239-2,
č. živnostenského registra 420-38822

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické (verbálne, SMS, MMS) alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky alebo objednávky na základe telefonického rozhovoru (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar, prepravu alebo ďalšie služby, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade ak ešte nebola odoslaná. Čo sa týka fotodarčekov vyrobená!
 
V prípade stornovania odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (zvyčajne zbytočne vynaložené náklady súvisiace s odoslaním objednávky, poštovné a balné a pod). Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: * objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) * tovar nie je skladom. V prípade, že táto zriedkavá situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a nákladov za doručenie, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet bez zbytočného odkladu. Výnimkou by boli situácie ak bol predávajúci odcestovaný a podobne. V takomto prípade by suma bola prevedená ihneď po návrate, najneskôr do 15-tich dní. * v prípade ak sa ukáže, že kupujúci v minulosti neprevzal zásielku alebo nedodržal obchodné podmienky alebo sa správal akýmkoľvek iným nevhodným spôsobom. Predávajúci bude včas kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky o zamietnutí potvrdenia objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil, platí vyššie uvedené.
 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Zákazník, ktorý nakupuje tovar má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (ak ide o produkt s potlačou). Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetok tovar s potlačou ponúkaný v našom e-shope. Každá objednávka je vyhotovená podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, t.j. veľkosť, farba a potlač. Taktiež nie je možné vymeniť už potlačený produkt za inú veľkosť alebo farbu.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predajca zákazníkovi a zákazník predajcovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi predajcovi vopred, a to e-mailom, písomne, osobne, alebo telefonicky. Pri odstúpení je nutné predložiť originál faktúry alebo pokladničného dokladu. Alternatívne postačí naskenovať a e-mailom zaslať pokladničný doklad, naskenovanú faktúru alebo elektronickú faktúru zaslanú e-mailom. Pokiaľ zákazník tovar zaslaný dobierkou ešte neprevzal, je nutné, aby informoval predajcu o plánovanom neprevzatí. Toto neprevzatie potvrdil doručovateľovi (napr. „odmietam prevziať“ na pošte alebo kuriérovi) a uhradil náklady za dopravu (ako napr. zbytočne vynaložené obojstranné poštovné) predajcovi na účet. Pokiaľ už zákazník tovar prevzal, zašle tovar späť na adresu predajcu, kde predajca bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predajcovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predajcovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predajca je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť po odpočítaní nákladov s uvedeným tovaru do pôvodného stavu (v prípade ak takáto situácia nastane). Spôsob vrátenia tovaru je čisto voľba kupujúceho. Tovar však odporúčame doniesť osobne alebo posielať doporučene, prípadne poistene (u drahšieho tovaru) nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (Doporučene neznamená na dobierku! Je nutné posúdenie stavu tovaru pred vrátením kúpnej ceny a toto nie je možné v prípade dobierky z viacerých dôvodov. Vrátenie tovaru formou dobierky nebude akceptované, resp. dobierka nebude prevzatá!). .

5. Dodacie podmienky

Dodanie predmetu plnenia (objednaného tovaru) bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. V prípade dostupnosti tovaru (tzv. tovaru skladom) je to zvyčajne do 2 až 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v prípade dobierky. V prípade doporučenej alebo obyčajnej zásielky do 2 až 3 pracovných dní od prijatia platby na účet. Vo výnimočných až zriedkavých prípadoch (napr. ak tovar nie je skladom alebo je predajca odcestovaný) a po dohovore s kupujúcim môže byť dodacia lehota dlhšia. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo predĺženia spomínanej lehoty v prípadoch ak zanechá oznámenie o odcestovaní na hlavnej strane svojho internetového obchodu alebo v podobnej sekcii, kde je takéto oznámenie jasne viditeľné pred realizovaním objednávok, alebo takéto oznámenie zašle kupujúcemu e-mailom pred potvrdením objednávky. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúcim. V prípade ak kupujúci jasne neuvedie inú dodaciu adresu, bude mu tovar zaslaný na adresu, ktorú má registrovanú v našom systéme alebo zadanú v objednávkovom formulári. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje (objednáva) predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru alebo pokladničný doklad – blok), ale nemusí v prípade ak je takýto doklad zasielaný elektronicky emailom. Faktúra – písomná alebo elektronická alebo pokladničný doklad – blok taktiež slúžia ako dodací a záručný list. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim..
 

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
Viď všeobecné záručné podmienky.

 

 
7.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 
 
7.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail objednavky@fotodarceky.eu.
 
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
 
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
f) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 
 
 

8. Platba a doprava

a.) Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť v našej adrese uvedenej v sekcii „Kontakty“. Pri osobnom odbere môžete za tovar zaplatiť vopred na účet alebo hotovosťou pri prevzatí. Nakoľko tento spôsob predaja je u nás zriedkavý, radi by sme Vás požiadali o telefonický kontakt vopred za účelom dohodnutia sa na približnom čase. Osobné odbery sú pochopiteľne zadarmo.
 
b.) Platba bankovým prevodom
Za tovar vopred zaplatíte podľa zvoleného spôsobu doručenia. Suma je súčet ceny / cien tovaru a nákladov za dopravu, resp. zvoleného poštovného s balným. Doručenie je realizované Slovenskou poštou ak nie je dohodnuté inak. Tovar vám bude doručený do 2-3 pracovných dní odo dňa prijatia platby na náš účet. Cena za balné a dopravu je tá istá, ako pri objednávke na dobierku
 
c.) Dobierka:
Tovar je zasielaný ihneď po potvrdení objednávky a vyrobení:  Slovenskou poštou ako  EXPRES ZÁSIELKA .  Za platbu dobierkou sa účtuje poplatok 0,70€.
 
Máte si možnosť vybrať s dvoch služieb:
–  Expres zásielka na adresu –  zásielka je doručená nasledujúci pracovný deň po podaní. O podaní zásielky budete informovaný mailom a sms správou. Zásielku Vám prinesie kuriér Slovenskej pošty  na adresu , ktorú ste si zadali do objednávky. O doručení zásielky Vás bude vopred telefonicky informovať. V cene je aj ďalšie opakované doručenie na žiadosť adresáta (v prípade neúspešného 1. doručenia). Po  neúspešnom doručení ostáva zásielka uložená na pošte, kde si ju adresát môže bezplatne vyzdvihnúť počas odbernej lehoty (18 kalendárnych dní).
–  Expres zásielka na poštu – zásielka je doručená na poštu, podľa smerovacieho čísla, ktoré ste zadali v objednávke. O uložení zásielky na pošte budete informovaný emailom a sms správou. Kde si ju môžete vyzdvihnúť počas 18 kalendárnych dní.
 

Cena balného a dopravy v rámci územia SR:

Expres zásielka na adresu
0€ – 10€ = 2,90€
10€ – 59€  = 3.50€
59€ – 1000€ = ZDARMA

Expres zásielka na poštu
0€ – 10€ = 2,50€
10€ – 59€ = 2.90€
59€ – 1000€ = ZDARMA
Osobný odber  = ZDARMA

Cena sa Vám automaticky zobrazí pri vytváraní objednávky. Závisí aký druh služby vyberiete.

Cena balného a dopravy do Českej republiky:

Cena podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. O výške poštovného Vás budeme vopred informovať.

9. Záverečné ustanovanenie – záruka

1) O celom procese sa snažíme zákazníka priebežne informovať. Vo väčšine prípadov nedochádza ku žiadnemu omeškaniu. V prípade ak by nastala akákoľvek nezvyčajná situácia alebo podozrivé meškanie zásielky, prosíme Vás okamžite nás kontaktovať.
2) Zákazník je povinný skontrolovať prepravný obal zásielky (obálku, krabicu a pod.) a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné prevzatie zásielky odložiť alebo odmietnuť (v prípade odloženia pošta zásielky uchováva po dobu 18 dní na svojom sklade) a kontaktovať nás pre dohodnutie ďalšieho postupu. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované.
 
Všeobecné záručné podmienky Záruka: poskytujeme záruku na bezproblémovú prevádzku zariadenia a jeho príslušenstva v trvaní 24 mesiacov začínajúcu plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list nám postačí faktúra alebo pokladničný doklad.
 
Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené: Používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu. Mechanickým poškodením. Priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra. Nevhodným skladovaním a používaním vo vlhkom, prašnom či chemicky alebo ináč agresívnom prostredí. Zásahom nepovolanej osoby.
 
Záruka sa nevzťahuje na: Chyby zavinené neodborným zaobchádzaním. Závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Prirodzené opotrebovanie vonkajších povrchov. Poškodenie v dôsledku havárie, živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok. Bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté jeho používaním (vrátane straty kapacity batérie).
 
V prípade rozporu tovaru so zmluvou/popisom/návodom má zákazník nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
* bezplatným uvedením tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
* primeraným znížením kúpnej ceny (záruka sa potom nevzťahuje na vadnú súčasť / predmet reklamovanej veci).
* náhradným dodaním tovaru.
* odstúpením od zmluvy a následným vrátením peňazí (predajca si vyhradzuje právo vrátenia peňazí zákazníkovi ihneď ak mu nevie tovar opraviť alebo vymeniť alebo ak tak uzná za vhodné z ďalších dôvodov). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom ale stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je dohodnutá a uvedená záručná doba na faktúre pre Vás inak, poskytujeme na samostatne funkčný tovar záruku 6 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov je určená výhradne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO). Náklady súvisiace s prepravou tovaru čiže napr. poštovné náklady súvisiace s poslaním tovaru na reklamáciu si hradí kupujúci ak nie je dohodnuté inak. Ak sa preukáže neoprávnenosť reklamácie tak si kupujúci hradí aj náklady súvisiace s poslaním tovaru naspäť. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná alebo elektronická (e-mailová) výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@fotodarceky.eu
) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH